Pandox delårsrapport
januari - september 1997

Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1997-01-01 -- 1997-09-30
  • Resultatet efter skatt för perioden januari-september uppgick till 20,1 Mkr vilket motsvarar en vinst per aktie på 2,01 kr.
  • Driftsöverskottet ökade med 10,6 Mkr till 88,3 Mkr.
  • För helåret 1997 bedöms driftsöverskottet uppgå till c:a 119 Mkr och resultatet efter skatt till c:a 27 Mkr.

Intäkter och driftsöverskott - fastighetsverksamhet
Förvaltningsintäkterna för 9 månader uppgick till 111,8 Mkr (100,6). Fastighetskostnaderna exklusive avskrivning uppgick till 23,5 Mkr (22,9). Driftsöverskottet ökade med 10,6 Mkr till 88,3 Mkr (77,7). Justerat för sålda och köpta fastigheter uppgick driftsöverskottet till 90,2 Mkr (76,8). Justerad direktavkastning för perioden uppgick till 9,1% exklusive administrativa kostnader. Justerad direktavkastning inklusive fastighetsrelaterad administration på 5,7 Mkr uppgick till 8,5%.

Intäkter och resultat - operatörsverksamhet
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 33,7 Mkr (17,8). Ökningen förklaras av att verksamheten i Mora Hotell startade i september 1996. Resultat efter driftskostnader, avskrivning och intern hyra uppgår till 0,2 Mkr, vilket är lägre än beräknat. Detta beroende på uppstartskostnader i Mora Hotell.

Resultat
Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 24,6 Mkr jämfört med föregående år. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 20,1 Mkr (-4,5). I jämförelse med proforma 1996 har den positiva effekten av refinansieringen endast påverkat utfallet under 5 månader. Vidare ingår resultatet i Scandic Hotel Winn under endast 6 månader. Till detta kommer att omsättningshyra i avtal med garantihyra som inte avräknas förrän under fjärde kvartalet 1997.

Kassaflöde
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital och investeringar för perioden uppgick till 40,0 Mkr (13,6).

Likviditet och finansiering
Finansnettot för perioden uppgick till -37,8 Mkr (-54,0). Förändringen +16,2 Mkr sammanhänger med den refinansiering av Pandoxkoncernens lånestock som skett under våren. Per den 2 maj återbetalades förlagslån om 210,0 Mkr till Skanska och Securum och ersattes med banklån. Dessutom lades banklån på 386,5 Mkr om till vid tidpunkten marknadsmässig ränta. I samband med denna omläggning uppstod kostnader för förtidslösen av lån (21 Mkr) samt kostnader för nya pantbrev (6,4 Mkr). Skanska och Securum svarade för dessa kostnader genom ett ovillkorat aktieägartillskott. Kostnaderna för omläggningen har tillsammans med aktieägartillskottet nettoredovisats i resultaträkningens finansnetto.
   Fr o m andra kvartalet har den omlagda finansieringen fullt genomslag med motsvarande effekt på finansnettot.
   Koncernens räntebärande skulder per 970930 uppgick till 782,2 Mkr. Låneportföljen har en spridd förfallostruktur med en genomsnittlig räntebindning på 2,1 år. Den genomsnittliga låneräntan per 970930 uppgick till 6,1%. Fastigheternas belåningsgrad var 59,8%. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit på 25 Mkr uppgick till 72,9 Mkr.

Fastighetsbeståndet
Under årets 9 första månader har tre hotellfastigheter förvärvats och en sålts. Det totala förvärvsvärdet för de tre fastigheterna uppgår till 142 Mkr. Med tillträde den 1 januari förvärvades Royal Star Hotel i Stockholm för 29 Mkr, med tillträde den 1 april förvärvades Scandic Hotel Winn i Karlstad för 87 Mkr. Under tredje kvartalet har avtal om förvärv av Hotel Billingen Plaza i Skövde för 26 Mkr tecknats med tillträde den 1 november och fastigheten Hotell Tunneln i Malmö har avyttrats för 16,5 Mkr med tillträde den 25 september. Försäljningen gav en reavinst på 0,2 Mkr. Vidare har avtal slutits med First Hospitality om att ta över Malmö Favorit Hotel som operatör och hyresgäst. På årsbasis innebär tredje kvartalets förändringar ett förbättrat driftsöverskott på c:a 1,6 Mkr. Pandox fastighetsbestånd exklusive Hotel Billingen Plaza omfattade per 30 september 15 hotellfastigheter. Fastigheternas bokförda värde inklusive hotellinventarier uppgick till 1.327,9 Mkr. Koncernens investeringar under perioden uppgick till 9,4 Mkr vilket i huvudsak avsåg produktförbättringar i fastigheterna Malmö Favorit Hotel, Mora Hotell och Radisson SAS Hotel i Östersund.

Prognos 97
Driftsöverskottet för helår 1997 bedöms uppgå till c:a 119 Mkr och resultatet efter skatt till c:a 27 Mkr. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital och investeringar bedöms uppgå till c:a 52 Mkr.

Delårsrapporten har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Stockholm 1997-10-24

 

Anders Nissen
Verkställande direktör