In English Ladda ner årsredovisningen (PDF) Pandox logo

Årsredovisning 2017

Erfarenhet och beslutsamhet

 

  1996         2002         2007         2012         2017
 Antal hotell 20 28 31 46 46 44 45 44 36 39 44 45 46 120 118 120 120 114 131 130 143
 Cash earnings, MSEK 53 97 119 228 266 267 272 299 301 318 389 445 446 831 879 848 815 888 1165 1361 1660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202831464644454436394445461201181201201141311301435397119228266267272299301318389445446831879848815888116513611660
1996
 
 
 
 
2002
 
 
 
 
2007
 
 
 
 
2012
 
 
 
 
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
200
 
400
 
600
 
800
 
1000
 
1200
 
-500
 
0
 
500
 
1000
 
1500
 
2000
 
 Antal hotell
 Cash earnings, MSEK

VD-ord

En större och starkare
affärsposition

 

Vi lutar oss inte tillbaka. Vi är redo för nästa steg. Häng med!

- Anders Nissen, VD

Detta är Pandox

Vision och vägen till framgång

Pandox kärnverksamhet är att äga och hyra ut hotellfastigheter till välkända hotelloperatörer under långa omsättningsbaserade hyresavtal med delade investeringar. När förutsättningar för lönsamma hyresavtal saknas kan Pandox välja att driva hotell i egen regi. Kombinationen av långa hyresavtal och egen drift lägger grunden till lönsam tillväxt till lägre risk.

Marknaden

Hotell och turism är världens
största servicesektor

Pandox är verksamt inom hotell och turism som är världens största servicesektor och en av de snabbast växande näringarna i världen. Hotell och turism har visat positiv tillväxt de senaste sex decennierna.

10%
  10%
Earnings 10
Results 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,7 miljarder1,3 miljarder1,8 miljarder
2000
2017
2030
 
 
 
0,00
 
0,25
 
0,50
 
0,75
 
1,00
 
1,25
 
1,50
 
1,75
 
2,00
 
  2000 2017 2030
Earnings 0,7 miljarder 1,3 miljarder 1,8 miljarder

Hotell och turism är en stor motor
”10 procent av global BNP (2017)”

Stabil tillväxt i internationellt resande "International Tourist Arrivals"

 

Verksamheten

En aktiv hotellfastighetsägare
med långa hyresavtal och
välkända hyresgäster

Sverige

44 hotell

Tyskland

26 hotell

Storbritannien

19 hotell

Norge

14 hotell

Finland

14 hotell

1 kongresscenter

Belgien

9 hotell

Danmark

8 hotell

Irland

3 hotell

Kanada

2 hotell

Österrike

2 hotell

Schweiz

1 hotell

Nederländerna

1 hotell

 

Hållbarhetsredovisning

Pandox Fair Play 

Pandox fem fokusområden

Baserat på intressentdialogen och materialitetsanalysen har fem fokusområden för Pandox hållbarhetsarbete formulerats.

Oss själva 

Medarbetarens val

Aspekter
 • Hälsa, trygghet och säkerhet
 • Rättvisa arbetsförhållanden­
 • Kompetens och tillgänglighet
 • Anti­korruption

Våra gäster

Gästens val

Aspekter
 • Gästnöjdhet
 • Integritet och informationssäkerhet­
 • Hälsa, säkerhet och trygghet

Miljö

Grönt fotavtryck

Aspekter
 • Energi och utsläpp
 • Vatten
 • Avfall

Affärspartners 

Kvalitet i värdekedjan

Aspekter
 • Rutiner för upphandling och inköp
 • Rättvisa arbetsförhållanden

Vårt samhälle 

Intresseföreningar

Aspekter
 • Socialt ansvar

Hotellfastigheterna

En väldiversifierad portfölj med fokus på stora välutvecklade och dynamiska hotellmarknader

Antal hotell

143

Hotellfastigheter i det övre fullservicesegmentet i 84 städer i
15 länder.

Antal rum

31613

Hotellrum med en snittstorlek om 221 rum per hotell fördelat på 20 varumärken.

Marknadsvärde (MSEK)

50121

Hotellportfölj av hög kvalitet med god balans mellan länder, städer, typer av efterfrågan och varumärken.
 

Finansiellt

Ett aktivt år
och ett starkt resultat

Viktiga händelser

 • God tillväxt och hög lönsamhet.
 • Förvärv av 23 hotellfastigheter.
 • Avtal om uthyrning av nio Operatörsfastigheter.
 • Riktad emission om 1 480 MSEK.

 

29%

Tillväxt i total cash earnings

18%

Tillväxt i substansvärde

Intäkter per land

Fastighetsförvaltning

Föreslagen utdelning

4,40

SEK

Intäkter per land

Operatörsverksamhet

Privacy Policy

Pandox AB (publ), org nr 556030-7885, (”Pandox”) och övriga bolags inom Pandoxkoncernen respekterar och värnar enskildas rätt till integritet. Vi är transparenta med hur vi behandlar personuppgifter och det är viktigt för oss att all behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan gällande lagstiftning.

Allmänt

Denna integritetspolicy syftar till att allmänt beskriva hur Pandox behandlar externa personuppgifter och informera dig som enskild om vår behandling av personuppgifter. Informationen här är generell och i många fall lämnas mer specifik information i ett avtal eller i annat sammanhang, som i sådant fall skall gälla i tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan.

Pandox interna personuppgiftspolicy, baserad på dataskyddsförordningen, tillämpas av Pandoxkoncernens bolag och medarbetare.

Personuppgiftsansvarig

Pandox är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som Pandox bestämmer ändamål och medlen för. Pandox är personuppgiftsansvarig för koncernövergripande verksamhet och för vissa dotterbolag som bedriver fastighetsverksamhet. Därutöver finns det dotterbolag inom Pandoxkoncernen som har ett självständigt personuppgiftsansvar, exempelvis bolag som bedriver hotellverksamhet. Information om hur dotterbolag med personuppgiftsansvar uppfyller sitt ansvar finns på respektive dotterbolags webbsida. Denna integritetspolicy omfattar de behandlingar Pandox är ansvarig för.

Behandling av personuppgifter

Insamling

Pandox samlar in och behandlar personuppgifter endast om det är tillåtet enligt dataskyddsförordningen eller annan gällande lagstiftning, och behandlar endast personuppgifter enligt det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Pandox behandlar personuppgifter som inhämtas direkt från dig i samband med att ett avtal tecknas eller vid annan kontakt med Pandox. Vi behandlar också dina personuppgifter, som vi erhållit indirekt via din arbetsgivare, för att administrera den affärsrelation som din arbetsgivare har med Pandox.  Pandox hämtar också löpande personuppgifter från allmänt tillgängliga källor såsom privata tjänster och offentliga register för information om potentiella hyresgäster, samarbetspartners, konkurrenter och andra intressenter.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas är vanligen namn, kontaktuppgifter, personnummer (om så krävs enligt författning eller för att hantera avtalsförhållande) och kontoinformation för privata hyresgäster.

Syfte

Personuppgifterna behandlas för att uppfylla förpliktelser och utöva rättigheter enligt avtal samt för att uppfylla krav som ställs på Pandox enligt författning eller myndighetsbeslut. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är vanligtvis att uppfylla administrativa, ekonomiska och fastighetsförvaltande ändamål, men kan också avse marknadsföring och andra frågor som är hänförliga till potentiella och pågående avtalsförhållanden.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för Pandox behandling enligt ovan är vanligen,

 • att behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse,
 • att behandlingen är nödvändig för Pandox berättigade intressen att uppfylla ovan nämnda syfte/ändamål, och att dessa intressen väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter att inte få sina personuppgifter behandlade, eller
 • att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade.

I de fall den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke lämnas särskild information i samband med att samtycke ges.

Uppgifts- och lagringsminimering

Pandox samlar inte in mer uppgifter än vad som är nödvändigt för uppfyllandet av det ändamål för vilket personuppgifterna samlas in. Detta innebär att Pandox endast kommer att efterfråga personuppgifter som är nödvändiga för koncernens verksamhet.

Pandox lagrar inte information under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in.

Säkerhet

Pandox lägger stor vikt vid säkerheten för personuppgifter och har upprättat såväl tekniska som organisatoriska rutiner för att säkerställa att personuppgifterna inte går förlorade, manipuleras eller blir tillgängliga för obehörig. Samtliga bolag i Pandoxkoncernen arbetar enligt etablerade säkerhetsstandarder för hantering av information och anlitar endast leverantörer som ställer tillräckliga garantier för skyddet av personuppgifter och annan information. Pandox uppdaterar fortlöpande rutiner och system för att garantera personuppgifternas säkerhet.  

Tredjepartsapplikationer och externa hemsidor

I Pandox verksamhet kan det förekomma hänvisningar till tredjepartsapplikationer och externa hemsidor som inte Pandox har kontroll över. Denna integritetspolicy omfattar endast sådan behandling som är direkt hänförlig till Pandox behandling av personuppgifter och Pandox ansvarar inte för sådan behandling av personuppgifter som självständigt utförs av tredje part.

Överföring av personuppgifterna till tredjeland och utlämning till tredje part

Pandox lagrar endast personuppgifter inom EU/EES. Om överföring till tredjeland sker i undantagsfall kommer Pandox att tillse att det finns rättsliga grunder för en sådan överföring samt förse berörd registrerad med erforderlig information.

Pandox garanterar att all överföring till tredje part och tredjeland sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Enskildas rättigheter

Pandox vill vara tillmötesgående mot enskilda vid deras utövande av sina rättigheter. Pandox har därför tydliga riktlinjer och rutiner för hur en förfrågan från registrerad ska hanteras.

Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt begära information från Pandox om behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran, eller på eget initiativ, rätta eller radera felaktiga personuppgifter, och/eller begränsa behandlingen av dessa. Därutöver har du rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot sådan behandling som Pandox utför med intresseavvägning som rättslig grund. Anser Pandox att en behandling ändå behöver ske ankommer det Pandox att visa att det finns intressen som väger tyngre. Om du önskar komma i kontakt med oss för utövande av dina rättigheter, vänligen kontakta oss enligt de kontaktuppgifter som anges i avsnitt ”Kontaktuppgifter” nedan.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen, u.ä.t. Integritetsskyddmyndigheten, www.datainspektionen.se ).

Länkar till övrig integrationspolicy

Integritetspolicy personuppgifter prenumerant
Integritetspolicy personuppgifter leverantör
Integritetspolicy personuppgifter hyresgäst
Hantering av cookies

Kontaktuppgifter

För utövande av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänliga skicka din förfrågan till:

info@pandox.se

Uppdatering

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och publiceras då i ny version på Pandox webbsida.