Pandox har ett ansvar att i samarbete med hyresgästerna och övriga affärspartners arbeta för en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan

Pandox strävar efter att minimera miljöeffekterna av vår verksamhet genom att utnyttja naturresurser som energi, vatten och material på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta gör vi genom att kartlägga miljöeffekter i våra fastighetsinvesteringar och fortlöpande genomföra effektivitets- och förbättringsprojekt i vår verksamhet och i varje enskild fastighet. 

Miljöpolicy

Under 2016 har vi formulerat en miljöpolicy som beskriver de förväntningar vi har på våra medarbetare och affärspartners. Pandox strävar efter att skapa en gemensam målbild, bland annat genom den onlineutbildning kring uppförandekoderna och miljöpolicyn som lanserades för samtliga medarbetere under hösten 2016.