Hotellmarknadens utveckling – fjärde kvartalet 2016

Stark underliggande marknad

Efterfrågan i den internationella turistmarknaden ökade med närmare 4 procent 2016 enligt UNWTO. Det var sjunde året i rad med tillväxt och illustrerar turistmarknadens underliggande styrka trots vissa utmaningar på säkerhetsområdet. UNWTO:s utblick är fortsatt positiv med en förväntad tillväxt 2017 på 3-4 procent globalt respektive 2-3 procent för Europa. Hotellmarknaderna i Nordamerika och Europa utvecklades överlag väl i det fjärde kvartalet. Båda marknaderna befinner sig högt upp i hotellkonjunkturen och tillväxten drevs huvudsakligen genom förbättrade snittpriser. Sammantaget ökade RevPAR (intäkt per tillgängligt rum) både i Europa och i USA med 3 procent i det fjärde kvartalet.

Fortsatt god tillväxt på viktiga hotellmarknader

RevPAR-utveckling kvartalsvis förändring (i lokal valuta).

 

  FY
'12
FY
'13
FY
'14
FY
'15
FY
'16
Q4
'15
Q1
'16
Q2
'16
Q3
'16
 Q4
'16
 
USA 7% 5% 8% 6% 3% 5% 3% 3% 3% 3%    
New York 6% 4% 3% -2% -2% -2% -1% -3% -2% 1%    
                         
Montreal -2% 6% 10% 7% 9% 6% 5% 1% 16% 10%    
                         

Europa

5% 2% 6% 7% 2% 6% 3% 3% 2% 3%    
London 2% 1% 3% 2% -1% 1% -4% -3% 1% 2%    
Bryssel -2% 2% 3% 2% -18% -10% -8% -29% -26% -4%    
Berlin  9% 0% 5% 8% 4% 7% 6% 0% 6% 3%    
Frankfurt  5%  5%  -2%  9% -2%   1% 4%  3% -9%  -1%     
                         
Stockholm -5% 0% 2% 9% 8% 11% 4% 20% 0% 6%    
Oslo -3% 4% 1% 8% 3% 7% 2% 0% 9% 0%    
Helsingfors 4% -5% 2% 2% 7% 6% 6% 12% 11% 0%    
Köpenhamn 5% 6% 4% 11% 13% 14% 3% 15% 18% 14%    

Källa: STR (USA, Kanada, Europa, Finland), Benchmarking Alliance (Sverige, Norge, Danmark)

Ökade snittpriser driver tillväxt i USA och Kanada

I USA och Kanada ökade RevPAR med 3 respektive 6 procent i det fjärde kvartalet, framförallt drivet av högre snittpriser. I USA har hotellkonjunkturen nått en mer balanserad fas där utbud och efterfrågan - efter flera år av efterfrågeöverskott - växer i samma takt. Montreal hade ett starkt fjärde kvartal (+10 procent) förklarat av god efterfrågan från bland annat de amerikanska och asiatiska inresemarknaderna samt en positiv snittprisutveckling. Att ett större hotell var stängt för renovering påverkade också positivt.

Europa positivt som helhet

Hotellmarknaderna i Europa som helhet utvecklades positivt i det fjärde kvartalet och RevPAR ökade med 3 procent till följd av stabil efterfrågetillväxt och förbättrade snittpriser. Vissa länder i Europa har gynnats av ett förändrat säkerhetsläge. För 2016 visade Spanien och Portugal rekordsiffor samtidigt som Turkiet tappade en tredjedel av sitt RevPAR jämfört med 2015. Nedgångstakten i Bryssel och Paris dämpades avsevärt i det fjärde kvartalet och tillväxten bör kunna bli positiv mot slutet av det första halvåret 2017. London upplevde ett mindre uppsving under fjärde kvartalet delvis som en följd av en svagare valuta. Tyskland utvecklades fortsatt starkt och ökade RevPAR med 4 procent i kvartalet och 5 procent för helåret.

Ett starkt kvartal i Norden

RevPAR-tillväxten i Oslo och Helsingfors var oförändrad i kvartalet. I Helsingfors hade nyöppningar av två hotell med sammanlagt cirka 700 rum en dämpande effekt som sannolikt består på kort sikt. För 2016 som helhet var tillväxten i RevPAR i Helsingfors goda 7 procent främst drivet av förbättrade snittpriser. Köpenhamn avslutade ett redan starkt år med en tillväxt på 14 procent i det fjärde kvartalet. Flera faktorer förklarar den goda utvecklingen däribland ett rekordstarkt kongress- och mässår samt ett begränsat tillskott av nya hotell. Utvecklingen var likartad i många tyska städer som till exempel Düsseldorf, Hannover och Hamburg. Stockholm fortsatte också sin starka utveckling med en RevPAR-tillväxt på 6 procent det fjärde kvartalet. I Stockholm ökade efterfrågan därmed för sjunde året i rad samtidigt som snittpriserna ökade med 5 procent för året som helhet.